Dhanvantari Arogya Shikshan Sanstha, the day before the World Cancer Day, organized a ‘Prenatal Workshop’ at CKT College, Khanda Colony. The program was presided over by Panvel’s mayor Dr. Kavita Choutmol, while the chief speaker Ayurvedachari Dr. Bhaktikumar Dave, Dr. Nishant Kathale, Dr. Prachi Kathale, Dr. Somesh Vaidya, Dr. Navin Khatri, Prashant Bhat guided them.