Had Darshan of Sant Tukaram Maharaj at programme arranged at Gavhan Kopar on the eve of Tukaram Beej along with Loknete Ramsheth Thakur , Y.T. Deshmukh, Arunsheth Bhagat.