MLA Mr. Prashant Thakur inaugurated Hotel Konkan Ruchi Family Bar & Restaurant at Sukapur , Panvel