During the visit to Kalamboli Colony, Bharatiya Janata Party Kalamboli city president Ravinath Patil, CIDCO’s Raghuvanshi Saheb, Corporator Amar Patil, Corporator Raju Mishra, Youth activists Prashant Ranware, Rama Mahanwar, Santosh Gaikwad, Shelar Kaka were present.