Phone
: (+91) 9769409192
(Hemant Mane – Personal Assistant)
Email : response@prashantthakur.in

Important Contacts

Rural Public relation & Grampanchayat / Panchayat
Samiti / Zilha Parishad / Zilha Officer’s

Mr.Arunsheth Bhagat9322400325Mr.K.G.Mhatre9769409167
Mr.Sanjay Patil9322518300Mr. Rajendra Patil9821477357 /
9975547287

CIDCO Related Work (New Panvel)

Mr. Santosh Shetty8879747434Mr. Kishor Choutmal9320330303
Mr. Ravi Naik9322386713Mr. Udit Naik9833393330
Mr. Bhaskar Shetty9892435915

CIDCO Related Work(Khanda Colony)

Mr. Chandrakant Rane9223263948Eknath Gaikwad9820429296
Mr. Shantaram Mahadik9967032138/
9969066582
Mr. Ramnath Patil9869943747
Mr.
Sadanand Patil
9702583353Ganesh Patil9870212100

CIDCO Related Work(Kamothe)

Mr. Mahendra Bhopi8652056005 Sachin Gaikwad 9969727704

CIDCO Related Work(Kalamboli)

Mr. Budhaji Thakur9819469887Mr. Amar Patil976890777
Mr. Bashir Patel9870289999Mr. Ashok Mote9594442625

CIDCO Related Work(Kharghar)

Mrs. Kirti Navghare8286313131Mr. Satish Dharap8652219621
Mr. Prabhakar Joshi

Govt. Schemes

Mr. K.G.Mhatre9769409167

Urban Public Relation

Mrs.Charushila Gharat9220849399Mr.Jayant
Pagade
9322868140

Panvel-Municipal Council Related Work

Mrs.Vasudha Patil8097168721Mrs.Suhasini Kekane9322692643
Mrs.Nita Mali9820305994Mr.Ashok Gana Ambekar9702692975
Mrs.Sarika More9322744816Mrs.Snehal Khare9920366553

Legal Advise

Adv. Chetan Jadhav9892739115Adv. Dipali Bandre9867229377

Social, Educational, Sports, Culteral Activities &
Youth Association

Mr.Paresh Thakur9820880000Mr. Siraj Sayyad9323786855

Educational Problems

Mr.Y.T.Deshmukh9833938716Mr.Bhalchandra H.Gharat9322339707
Mrs.
Pratiksha Ghadage
9222427686Mrs.
Rohini More
9969727704

Revenue Department related work

Mr.Deepak Durge9987167393Mr.Bharat Jadhav9322326967
Mr.Ashok Ambekar9004433998

Electricity & Telecommunication

Mr.Anesh Dhavale9224359959
Mrs.
Ashwini Jogadande
9833986285

Passenger Services

Mrs.Anjali Sawant9324145685Mr.Shrikant Bapat9869408783

Ambulance Service, Health & Hospital

Mr. Umesh Poddar9833882299

Police Station (Kharghar)

Mr. Ananta Todekar9987010999Mrs. Kirti Navghare8286313131

Police Station (Kalamboli)

Mr. Budhaji Thakur9819469887Mr. Amar Patil9768907777

Police Station (Kamothe)

Mr. Happy Singh9029709772

Police related work & Postmortem

Mr. Amrish Mokal9769409145Mr. Umesh Poddar9833882299
Mr. Nilesh Patil9870066620Mrs.Rupali Shinde9224310100
Mr.Krushna
Ganpat Damade
9930883151

Trade & Commerce & NGO

Mr.Dilip Jeswani9820336688Mr.Sanjay
Jain
9221290000
Mr.Manohar
Mumbaikar
9869318176

Senior Citizens Problem & Freedom/ Women’s Benefit Schemes & Bachat Gat

Mr. K.G.Mhatre9769409167

Employment & Self Employment Department

Sagar Mane9029702724/25

Co-operative & Banking

Mr.Kundlik Vitthal Katkar9967874499

Consumer Protection & guidence

Mr.Vijay Singadiya9324662562Mr.Sanjay Bhagat9987538285

Publicity Media Information

Mr. Madan Badgujar8108750077Mr.Haresh Sathe9769409178
Mr. Nitin Koli9224212899

Spoken Person – Press Conference Management

Mr. Y.T.Deshmukh9833938716Mr. Prakash Binedar9820913672

Party Office Work & Government Office work Correspondence

Mr.Ramesh Deshmukh9324606486Mr. Ashok Ambekar9702692975
Mr. Prabhakar Agharkar9820328267 Mr.Dipak Durge 9987167393

Meeting Agenda, Invitation, Preservation of Party Office Files

Mr. Bharat Jadhav9322386713Mr. Nitin Bhoir9869907864/
9819099700
Mr. Vikram Thakur

S.E.O Work Review

Mr. Ramesh Deshmukh9167991042

Computer Section

Mr.Sandip Angre9769409063Mrs. Nisha Wadkar9773140567
Mrs.Mukta Patil9702726508 Amit Rokade 9167837007

Social Media

Mr. Aniket Kathara9167837012

Police Station

Mr. Umesh Inamdar9930905366