Phone
: (+91) 9769409192
(Hemant Mane – Personal Assistant)
Email : response@prashantthakur.in

Important Contacts

Rural Public relation & Grampanchayat / Panchayat
Samiti / Zilha Parishad / Zilha Officer’s

Mr.Arunsheth Bhagat 9322400325 Mr.K.G.Mhatre 9769409167
Mr.Sanjay Patil 9322518300 Mr. Rajendra Patil 9821477357 /
9975547287

CIDCO Related Work (New Panvel)

Mr. Santosh Shetty 8879747434 Mr. Kishor Choutmal 9320330303
Mr. Ravi Naik 9322386713 Mr. Udit Naik 9833393330
Mr. Bhaskar Shetty 9892435915    

CIDCO Related Work(Khanda Colony)

Mr. Chandrakant Rane 9223263948 Eknath Gaikwad 9820429296
Mr. Shantaram Mahadik 9967032138/
9969066582
Mr. Ramnath Patil 9869943747
Mr.
Sadanand Patil
9702583353 Ganesh Patil 9870212100
       

CIDCO Related Work(Kamothe)

Mr. Mahendra Bhopi 8652056005  Sachin Gaikwad  9969727704

CIDCO Related Work(Kalamboli)

Mr. Budhaji Thakur 9819469887 Mr. Amar Patil 976890777
Mr. Bashir Patel 9870289999 Mr. Ashok Mote 9594442625

CIDCO Related Work(Kharghar)

Mrs. Kirti Navghare 8286313131 Mr. Satish Dharap 8652219621
Mr. Prabhakar Joshi      

Govt. Schemes

Mr. K.G.Mhatre 9769409167    

Urban Public Relation

Mrs.Charushila Gharat 9220849399 Mr.Jayant
Pagade
9322868140

Panvel-Municipal Council Related Work

Mrs.Vasudha Patil 8097168721 Mrs.Suhasini Kekane 9322692643
Mrs.Nita Mali 9820305994 Mr.Ashok Gana Ambekar 9702692975
Mrs.Sarika More 9322744816 Mrs.Snehal Khare 9920366553

Legal Advise

Adv. Chetan Jadhav 9892739115 Adv. Dipali Bandre 9867229377

Social, Educational, Sports, Cultural Activities &
Youth Association

Mr.Paresh Thakur 9820880000 Mr. Siraj Sayyad 9323786855

Educational Problems

Mr.Y.T.Deshmukh 9833938716 Mr.Bhalchandra H.Gharat 9322339707
Mrs.
Pratiksha Ghadage
9222427686 Mrs.
Rohini More
9969727704

Revenue Department related work

Mr.Deepak Durge 9987167393 Mr.Bharat Jadhav 9322326967
Mr.Ashok Ambekar 9004433998    

Electricity & Telecommunication

Mr.Anesh Dhavale 9224359959    
Mrs.
Ashwini Jogadande
9833986285    

Passenger Services

Mrs.Anjali Sawant 9324145685 Mr.Shrikant Bapat 9869408783
       

Ambulance Service, Health & Hospital

Mr. Umesh Poddar 9833882299    

Police Station (Kharghar)

Mr. Ananta Todekar 9987010999 Mrs. Kirti Navghare 8286313131

Police Station (Kalamboli)

Mr. Budhaji Thakur 9819469887 Mr. Amar Patil 9768907777

Police Station (Kamothe)

Mr. Happy Singh 9029709772    

Police related work & Postmortem

Mr. Umesh Inamdar 9930905366 Mr. Umesh Poddar 9833882299
Mr. Nilesh Patil 9870066620 Mrs.Rupali Shinde 9224310100
Mr.Krushna
Ganpat Damade
9930883151    

Trade & Commerce & NGO

Mr.Dilip Jeswani 9820336688 Mr.Sanjay
Jain
9221290000
Mr.Manohar
Mumbaikar
9869318176    

Senior Citizens Problem & Freedom/ Women’s Benefit Schemes & Bachat Gat

Mr. K.G.Mhatre 9769409167    

Employment & Self Employment Department

Mr. Sagar Mane 9833998384

9029702724/25

   

Co-operative & Banking

Mr.Kundlik Vitthal Katkar 9967874499    

Consumer Protection & guidence

Mr.Vijay Singadiya 9324662562 Mr.Sanjay Bhagat 9987538285
   

Publicity Media Information

Mr. Madan Badgujar 8108750077 Mr.Haresh Sathe 9769409178
Mr. Nitin Koli 9224212899    

Spoken Person – Press Conference Management

Mr. Y.T.Deshmukh 9833938716 Mr. Prakash Binedar 9820913672
       

Party Office Work & Government Office work Correspondence

Mr.Ramesh Deshmukh 9324606486 Mr. Ashok Ambekar 9702692975
Mr. Prabhakar Agharkar 9820328267  Mr.Dipak Durge  9987167393

Meeting Agenda, Invitation, Preservation of Party Office Files

Mr. Bharat Jadhav 9322386713 Mr. Nitin Bhoir 9869907864/
9819099700
Mr. Vikram Thakur      
       

S.E.O Work Review

Mr. Ramesh Deshmukh 9167991042    

Computer Section

Mr.Sandip Angre 9769409063 Mrs. Nisha Wadkar 9773140567
Mrs.Mukta Patil 9702726508  Amit Rokade  9167837007

Social Media

Mr. Aniket Kathara 09167837012    

Police Station

Mr. Umesh Inamdar 9930905366